പ്രചോദനത്തിന്റെ കെടാവിളക്കുകൾ

The eternal lamps of Inspiration

Fr. John S. D'Souza

Fr. John Aranha

Fr. Varkey Pullan

Fr. Antony Manjil

Fr. Makkil A.E.

Fr. Chummar V.J.

Fr. Joseph M.C.

Fr. Thomas Anthraper

Fr. Joseph Kalleppallil

Mr. Denzil Poppen

Fr. Augustine M.J.

Mr. Augusty N.A.

Fr. Devassia K.T.

Mr. George M.V.

Mr. Babu Joseph K.

Mr. Joseph George

Mr. Thomas Mathew

Mr. Johny P.T.

Fr. Anto M.F.