പ്രചോദനത്തിന്റെ കെടാവിളക്കുകൾ

The eternal lamps of Inspiration

If you have the photos of your teachers, please send to soorajdominic@gmail.com

Mr. Leema J.

Mr. Heber R.

Mr. Upendhar M.

Mr. Paul Fernandez

Mr. Rudolp Mascaranhas

Mr. Varkey N.U. (Br)

Mr. Julius T.

Mr. Thomas P.O.

Mr. Velayudhan C.P.

Mr. Antony T.

Mr. Franics P.P.

Mr. Bapputty A.P.

Mr. Sankaran K.

Mr. Verghese C.K.

Mr. Johny K.R.

Mr. Sankunny K.

Mr. Joseph C

Mr. Alby V.J.

Mr. Rai Bahadur Gurkha

Mr. George K.M.

Mr. Johny Thomas

Mr. Balan K.

Mr. Joseph E.P.

Miss. Leela K.

Mr. Mani P.V.

Mr. Velayudhan P.

Mr. Antony C.J.

Mr. Benny Michael

Mr. Ajith Kumar K.

Mr. George P.

Mr. Alexander Francis

Mr. Joy Francis A.

Miss. Geetha K.P.

Mr. Emil Thomas

Miss. Preetha P.F.

Mr. Henry Correya

Mr. Thadevoos K.J.

Shyamin Charley P.