All of you Sit down

Find your classmates here, add details & regain your childhood

X-A, 1982 Batch

Arumugham M.S.

1

Basant T.S.

2

Biju P.V.

3

Bobby Pramod

4

Burney Jose

5

Denzil G.

6

Faizal K.

7

Feroz Yazar N.

8

Harikrishnan M.

9

Harish Balakrishnan

10

Harish Kumar G.

11

Jyothi Prakash C

12
add/edit detail
Calicut

Kabir C.P.M.

13

Lyndon Gomes

14

Manoj K.

15

Manoj P. Chandran

16

Manoranjan K.P.

17

Navas K.M.

18

Noufal M.V.

19

Pankaj S. Pattam

20

Pradeep M.

21

Prakash O.A.

22

Pramod Kumar A.K.

23

Ramakrishnan K.

24

Rasool Karim M.

25

Sanjay D? Goray

26

Shaji O.

27

Shyam Kumar A.T.

28

Shyam P.V.

29

Sreeji Mon S.

30
add/edit detail
New York, USA

Sujith Chandran

31

Sunil Sekhar P.

32

Surjith D.

33

Thomas K.J.

34

Tony Abraham

35

Usman Koya

36

Varghese Thomas

37

Vasant Kumar O.M.

38
add/edit detail
Santa Clara, California, USA

Vineeth Jayaraj

39

Vipinjith P.

40

Is there a Whatsapp group for this class or batch?

If yes, please message the group admin’s number

 +91 79940 06762